Persondatapolitik

Persondatapolitik for behandling af gæste-, kunde- og leverandøroplysninger

Dataansvarlig

Restaurant Skovbakken er dataansvarlig.

Restaurant Skovbakken kontaktoplysninger er:

Restaurant Skovbakken, Sdr. Boulevard 314, 5000 Odense C, tlf. 66 12 11 77

Restaurant Skovbakken håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med gældende persondatalovgivning.

Restaurant Skovbakken indgår aftale med gæster, kunder og leverandører om levering – køb og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.

Når en gæst/kunde, bestiller og køber én eller flere af Restaurant Skovbakken serviceydelser, og som led heri afgiver sine personoplysninger til Restaurant Skovbakken giver denne samtidig sit samtykke til, at gæstens/kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af Restaurant Skovbakken

Det samme gør sig gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som leverandører til Restaurant Skovbakken afgiver til Restaurant Skovbakken i forbindelse med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Restaurant Skovbakken

2 Restaurant Skovbakken indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af Restaurant Skovbakken på følgende vis:

Når en gæst/kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at indhente tilbud på og/eller købe en af Restaurant Skovbakken serviceydelser/produkter, eller når en leverandør afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Restaurant Skovbakken
Fra B2B marked.
Gennem browser cookies og web beacons.
I forbindelse med brug af Restaurant Skovbakken digitale ydelser.
Fra sociale medier, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.
Når leverandører indgår aftaler med Restaurant Skovbakken eller afgiver tilbud til Restaurant Skovbakken
Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende persondatalovgivning.

Oplysninger som Restaurant Skovbakken indsamler

Restaurant Skovbakken indsamler følgende personoplysninger:

Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke personfølsomme personoplysninger.
Oplysninger fra eventuelle udbudte konkurrencer
Oplysninger fra Restaurant Skovbakken sociale medier og andre digitale platforme tilhørende Restaurant Skovbakken
Browserinformationer.
Oplysninger om gæstens/kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.
Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner og nøglepersoner herunder key accounts.
En gæst/kunde leverandør kan, frivilligt og efter eget valg give Restaurant Skovbakken yderligere personoplysninger, som denne mener, kan have betydning for Restaurant Skovbakken betjening/servicering af gæsten/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Dette kan f.eks. være oplysninger om:

Handicap
Allergi
Særlige fødevarepræferencer
Andre helbreds- eller medicinoplysninger
Hvis en gæst/kunde/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger opfatter Restaurant Skovbakken dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som Restaurant Skovbakken modtager direkte fra gæster/kunder /leverandører, vil Restaurant Skovbakken i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere oplysninger, som Restaurant Skovbakken har modtaget af tredjeparter, f.eks. et rejsebureau, en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat.

Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Restaurant Skovbakken vilkår og betingelser samt Restaurant Skovbakken persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme oplysninger.

Betaling med betalingskort

Restaurant Skovbakken anvender DIBS www.dibs.dk (Nets), til indløsning af betalinger med betalings- og kreditkort. DIBS og Restaurant Skovbakken er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes Betalingssystem (www.pbs.dk).

Ved bestillinger og bookinger gemmer Restaurant Skovbakken de oplysninger, som gæsten/kunden/leverandøren har givet, i indtil 3 mdr. , hvorefter oplysningerne slettes.

Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en gæst/kunde/leverandør f.eks. henvender dig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?
Restaurant Skovbakken indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. en overnatning, eller køb/salg af produkter eller ydelser.

Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke personoplysninger Restaurant Skovbakken indsamler og behandler, og som er bestemmende for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

Behandling af gæsters/kunders booking og køb af Restaurant Skovbakken serviceydelser.
Behandling af leverandørers tilbud om – og salg – af produkter og ydelser
Kontakt til gæsten/kunden før, under eller efter dennes ophold.
Opfyldelse af gæstens/kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.
Tilpasning af Restaurant Skovbakken markedsføring og øvrige kommunikation.
Analyse af gæster/kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring overfor disse
Tilpasning af Restaurant Skovbakken samarbejdspartneres kommunikation og markedsføring til gæster/kunder/leverandører.
Administration af gæsters/kunders/leverandørers relation til Restaurant Skovbakken herunder eventuel deltagelse i Restaurant Skovbakken kunde/loyalitetsprogram.
Opfyldelse af lovkrav, f.eks. krav om at registrere overnattende gæster efter udlændingelovgivningen og pasbekendtgørelsen.

Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen

Restaurant Skovbakken vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at opfylde en aftale med Restaurant Skovbakken som du en gæst/kunde eller en leverandør er part i. Det kan for eksempel være i forbindelse med hotelophold, mødeafvikling og/eller håndtering og opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Yderligere vil Restaurant Skovbakken behandle personoplysninger i forbindelse med booking forud for en overnatning, afvikling af møder, selskaber, konferencer mv. samt forud for indgåelse af leverandøraftaler.

I nogle tilfælde vil Restaurant Skovbakken behandling af personoplysninger finde sted som led i, at Restaurant Skovbakken forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for den gæstens/kundens/leverandørens (den registreredes) interesser.

En sådan legitim interesse, kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser, markedsføring og analyse af generel gæste/kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre oplevelsen hos Restaurant Skovbakken og kvaliteten af Restaurant Skovbakken serviceydelser og produkter.Hvis en gæst/kunde i forbindelse med dennes ophold/besøg hos Restaurant Skovbakken oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger, handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Restaurant Skovbakken alene oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til gæstens/kundens personlige præferencer, dit helbred etc.

I nogle situationer modtager Restaurant Skovbakken personoplysninger fra tredjepart, f.eks. et rejsebureau, en agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med gruppebookinger. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende gæster/kunder/leverandører om Restaurant Skovbakken vilkår og betingelser samt indholdet af denne persondatapolitik.

Restaurant Skovbakken er yderligere efter lov, jf. ovenfor under pkt. 5, forpligtet til at registrere forskellige oplysninger om overnattende gæster. Disse oplysninger skal gemmes i mindst ét år og højest to år.

Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen, har de registrerede (kunder/gæster/leverandører) forskellige rettigheder.

En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Restaurant Skovbakken behandler om den registrerede.
En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som Restaurant Skovbakken har om den registrerede.
En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysningers, som Restaurant Skovbakken har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle de oplysninger, som Restaurant Skovbakken ikke efter lovgivning er forpligtet til at skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at Restaurant Skovbakken ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse serviceydelser til den registrerede.
Hvis nogle af de oplysninger, som Restaurant Skovbakken har om den registrerede er givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af Restaurant Skovbakken . dette gælder ikke for oplysninger, jf. ovenfor som Restaurant Skovbakken er lovmæssigt forpligtede til at gemme.

Muligheden for at trække anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers privatliv, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Restaurant Skovbakken om at få en oversigt over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Restaurant Skovbakken] er i besiddelse af.

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte Restaurant Skovbakken hvis den registrerede mener, at dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Restaurant Skovbakken

Skriftlig anmodning sendes til Restaurant Skovbakken se kontaktoplysninger ovenfor under pkt. 1

Restaurant Skovbakken vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den registreredes skriftlige anmodning sende denne til den registreredes postadresse.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Restaurant Skovbakken vurdere, om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Restaurant Skovbakken vil i så fald gennemføre ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Restaurant Skovbakken tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af et nyt IT-system) eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i andre situationer hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at imødekomme anmodningen.

Sikkerhed og deling af personoplysninger

Restaurant Skovbakken beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer/ansatte hos Restaurant Skovbakken, der har i kraft af deres jobfunktion har behov for de registreredes personoplysninger har adgang hertil.

Restaurant Skovbakken kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

Restaurant Skovbakken tager løbende backup de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden form for misbrug, vil Restaurant Skovbakken underrette de registrerede om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Restaurant Skovbakken sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i forhold til den teknologiske udvikling.

Restaurant Skovbakken benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, IT-systemer, betalingsløsninger, etc.

Restaurant Skovbakken indgår løbende databehandleraftaler med alle Restaurant Skovbakken leverandører, hvorved det også i forhold til eksterne databehandlere sikres, at disse fastholder et fornødent og højt beskyttelsesniveau for så vidt angår de registreredes personoplysninger.

Restaurant Skovbakken er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed.

Restaurant Skovbakken sletter dine personoplysninger, når Restaurant Skovbakken lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke længere er til stede

Klage

Klage over Restaurant Skovbakken behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, TELEFON 3319 3200 – E-MAIL dt@datatilsynet.dk